englishslovensky

Vedecké dielne - Onkológia 2017

 

Siedmy ročník Vedeckých dielní sa uskutoční pod hlavičkou Dokážeme. Dokážem – We can. I can, ktorá je mottom trojročného cyklu Svetového dňa boja proti rakovine (WCD) 2016-2018.

Organizuje ich Nadácia Výskum Rakoviny v partnerstve s Biomedicínskym centrom SAV, najväčším vedeckým ústavom na Slovensku. Doktorandi a vedeckí pracovníci jeho organizačnej zložky - Ústavu experimentálnej onkológie budú počas 4 týždňov hovoriť so študentami gymnázií na Slovensku, ako sami môžu prispieť k riešeniu problému rakoviny zodpovedným rozhodovaním sa ohľadom vlastného zdravia, ale aj tým, že nasmerujú svoje vysokoškolské štúdium na prírodovedné disciplíny a medicínu, aby mohli odštartovať svoju vedeckú kariéru na našom ústave.

Robíme to preto, lebo veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou boja proti rakovine a na ich výsledkoch je postavená liečba onkologického pacienta.


 

 

In memoriam doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc.

13. 6. 1930 - 20. 12. 2016

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., významný slovenský epidemiológ, zakladateľ Národného onkologického registra SR. Posledná rozlúčka s týmto vzácnym človekom sa bude konať v stredu 28. 12. 2016 o 11.45 h v bratislavskom krematóriu.

Doc. MUDr. Ivanovi Pleškovi, DrSc. vďačí Slovensko za jeho priekopnícku prácu v oblasti štúdia geografického výskytu, vývoja a ďalších epidemiologických a klinických aspektov ochorení spôsobených zhubnými nádormi na Slovensku, za rozsiahlu a detailnú databázu v Národnom onkologickom registri SR, ktorý založil a niekoľko desaťročí viedol. Položil tak základy východísk pre prevenciu nádorových ochorení a zavedením získaných poznatkov do pre- a postgraduálnej výuky lekárov prispel s použitím epidemiologických metód i k poznatkom o etiológii nádorov. Participovaním a koordináciou medzinádorných projektov sa zaslúžil o významné postavenie Slovenska v oblasti štúdia epidemiológie zhubných nádorov v medzinárodnom merítku.

Česť jeho pamiatke!

profesný životopis tu

 


 

KONFERENCIA

k 70. výročiu založenia ústavu

piatok 20. máj 2016, hotel Holiday Inn

tlačová správa

Program:

10.00 h slávnostné otvorenie konferencie

10.10 h pozdravné príhovory

10.50 h laudatio - ocenenia za celoživotné dielo

11.10 h plenárna prednáška

10.40 h známe operné melódie

12.00 h prestávka na obed

13.10 h príhovor

13.20 h vedecké osobnosti ústavu - prednášky

15.25 h recepcia

viac...


 

Vedecké dielne - onkológia 2016 viac...

Tento rok sa koná 6. ročník edukačno-popularizačného projektu Vedecké dielne - onkológia (VDO) 2016, ktorý je spoločným dielom Nadácie Výskum Rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV. Projektom VDO sa nadácia a ústav usilujú o propagáciu výskumu medzi študentami gymnázií, ako aj o ich motiváciu pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny - samozrejme s očakávaním, že budú pokračovať v doktorandskom štúdiu v onkológii. Týmto projektom sa opäť pripájame k aktivite UICC (Union for International Cancer Control) World Cancer Day 2016-2018, zatiaľ ako jediný reprezentant Slovenska.

Jedno z najvystížnejších vyjadrení o význame vedy pre onkologických pacientov zaznelo z úst Radovana Kaufmana (video), ktorý je už 14. rok tvárou kampane Na kolesách proti rakovine. Je to výzva na angažovanie sa v projektoch zameraných na zníženie dopadov onkologickej choroby v duchu tohtoročného hesla World Cancer Day "Môžeme, ja môžem", čo je dôležitý krok pre budovanie hodnôt ľudskej spoločnosti, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

VDO 2016 vyvrcholia piatym ročníkom Súťaže mladých onkológov, ktorá sa bude konať v Košiciach v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŚ dňa 9. marca 2016 v Historickej aule UPJŠ, Šrobárová 2, Košice.


 

Sympózium Integratívna onkológia

V rámci seriálu NIE JE TO MIMO NÁS sa 19. novembra 2015 konalo v Martine v rámci Dňa otvorených dverí sympózium o integratívnej onkológii.

Podujatie otvoril dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý zdôraznil význam komunikácie a spoločného úsilia lekárov, vedcov a pacientov pri riešení závažných problémov odliečených onkologických pacientov. Na sympóziu odzneli prednášky riaditeľov divízii Martinského centra pre biomedicínu a reprezentantov Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Nadácie Výskum Rakoviny a klubov pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti (program tu).

Zo záverov sympózia vyplýva, že je nutné financovať multidisciplinárne onkologické projekty s účasťou kľúčových onkologických klinických a experimentálnych pracovísk a pacientskych organizácii, ako už zaznelo vo Výzve vláde SR z 5. marca 2015.

zľava: G. Nosáľová, J. Sedlák, J. Danko účastníci sympózia Integratívna onkológia


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 13.11.2015 sa na Ústave experimentálnej onkológie SAV v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil Deň otvorených dverí. Podujatia sa zúčastnili študenti piatich stredných škôl (Gymnázium F.C. Lorcu, Gymnázium Jána Papánka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Gymnázium L. Novomeského, SOŠ chemická) z Bratislavy a žiaci Základnej školy M.R. Štefánika z Ivanky pri Dunaji. Účastníkov dňa otvorených dverí privítala na pôde ústavu jeho riaditeľka Mgr. Lucia Kučerová, PhD. V prednáške na tému „DNA - ako a prečo ju treba chrániť“ prehovorila Mgr. Andrea Bábelová, PhD. Činnosť Nadácie Výskum rakoviny priblížila jej prezidentka RNDr. Margita Klobušická, CSc.. RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD. vysvetlila študentom čo je genetický kód, ako sa dedí, ako funguje a prečo sa bunky s rovnakým kódom navzájom odlišujú. V interaktívnej časti programu si študenti vyskúšali izoláciu DNA z banánu a vytvorili asi 120 jedlých modelov DNA. Pomocou bežných kuchynských chemikálií si mohli vykúzliť farebné chemické reakcie. S nadšením súťažili o najrýchlejšie nasyntetizovanie proteínu a v ukladaní laboratórnych špičiek. Nadácia Výskum rakoviny akciu podporila občerstvením a darčekmi pre zúčastnených. Napriek odstrašujúcemu dátumu „piatok trinásteho" sa vďaka nadšeniu vyučujúcich, žiakov aj zamestnancov ústavu podujatie mimoriadne vydarilo, čomu nasvedčujú aj priložené fotografie.

 


 

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE

a

NADÁCIA VÝSKUM RAKOVINY

Vás pozývajú na
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

v piatok 13. novembra 2015
 
od 9:00 do 12:30
na Vlárskej ulici 7 v Bratislave
so zaujímavým programom

 


VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM V REDAKCII ČASOPISU

NEOPLASMA

 

 sediaci zľava: Viliam Ujházy - šéfredaktor, Ján Siracký - jazykový redaktor, Lucia Kučerová - riaditeľka ústavu, Jela Brozmanová - šéfredaktorka

 

V redakcii časopisu NEOPLASMA sa stretlo vedenie Ústavu experimentálnej onkológie so šéfredaktormi a pracovníkmi redakcie, aby spoločne zhodnotili vývoja a pozíciu časopisu v segmente svetových onkologických časopisov.

Súčasne vedenie ústavu využilo stretnutie na gratuláciu k vzácnemu životnému jubileu a odovzdanie ďakovného listu MUDr. Jánovi Sirackému, DrSc., ktorý si na základe návrhu Vedeckej rady ÚEO SAV prevzal z rúk riaditeľky ústavu Mgr. Lucie Kučerovej, PhD.

Ad multos annos!

 GRATULUJEME!

 


 

Stanovisko vedeckej rady a vedenia ÚEO SAV

k článku pána Eugena Kordu, ktorý bol uverejnený v periodiku .týždeň

 

Chápeme rozhorčenie autora článku nad amorálnosťou a agresívnym spôsobom komunikácie, ktoré používajú niektorí predajcovia vo svojich obchodných aktivitách. V článku sa hovorí aj o účasti nemenovaného samostatného vedeckého pracovníkova, ktorý pracuje v Slovenskej akadémii vied (SAV) na Ústave experimentálnej onkológie (ÚEO). Je preto povinnosťou vedeckej rady a vedenia ústavu ohradiť sa voči uvádzaniu mena ústavu a SAV v článku, ktorý popisuje negatívnu skúsenosť onkologického pacienta a jeho rodinného príslušníka.

Dôvody sú tie, že ÚEO je vedecká organizácia zriadená SAV, ktorej hlavná činnosť je zameraná na základný výskum etiopatogenetických faktorov a mechanizmov premeny normálnej bunky na zhubnú nádorovú populáciu (zriaďovacia listina). ÚEO SAV nepatrí do siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a preto ani v pracovných náplniach zamestnancov nie sú uvedené činnosti, ktoré sú vyhradené oprávneným osobám s príslušným medicínskym vzdelaním. Dlhodobo spolupracujeme s lekármi onkologických ústavov v Bratislave – Národným onkologickým ústavom a Onkologickým ústavom sv. Alžbety, lebo všetci odvíjame svoju existenciu od Ústavu pre výskum a liečbu nádorov, ktorý bol založený po 2. svetovej vojne. Prezieravosť zakladateľov ústavu – spojenie výskumu a liečby, sa snažíme udržať pomocou vedeckých projektov aj napriek inštitucionálnemu rozdeleniu. Poznáme situáciu v onkologickom výskume a liečbe pacientov či už v Európe alebo vo svete a opakovane upozorňujeme na potrebu integratívnej onkologickej starostlivosti na Slovensku napríklad formou programov ako v MD Anderson Cancer Center v Texase či na Mayo Clinic v Minnesote a začlenením sa do aktivít translačného onkologického výskumu typu Cancer Core Europe. Naposledy sme tak urobili zorganizovaním konferencie NIE JE TO MIMO NÁS, výsledkom ktorej bola Výzva vláde SR ku krokom v onkologickom výskume a zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Dištancujeme sa od súkromných aktivít ktoréhokoľvek vedeckého pracovníka ústavu, ktoré by súviseli s poradenstvom onkologickým pacientom či účelovou podporou produktom, lebo pracovné náplne ich neoprávňujú vykonávať takúto činnosť, tobôž pod hlavičkou ÚEO SAV. Pokiaľ by sa v článku hovorilo o nemenovanom samostatnom vedeckom pracovníkovi, ktorý pracuje v nemenovanej vedeckej organizácii, apelovali by sme súčasne na naivitu ľudí, ktorí riešia svoju závažnú zdravotnú situáciu aj vyhľadávaním neoverených produktov. Nemyslíme si, že cieľom článku bolo poškodiť dobré meno ÚEO SAV alebo SAV, ale ich spojením s negatívnym posolstvom príbehu sa tak nechtiac stalo. V článku E. Kordu oceňujeme pranierovanie neprofesionálneho správania sa zamestnanca ústavu, ale zároveň musíme uviesť na pravú mieru skutočnosť, že v ňom pravdepodobne bez najmenšieho úmyslu, ale predsa spojil svoju negatívnu skúsenosť s menom ÚEO a SAV, a nie s menom firmy, dílera a menom „nemenovaného“ vedeckého pracovníka.

 

 


Vedecké dielne - Onkológia 2015

 

Piaty ročník Vedeckých dielní sa uskutoční pod hlavičkou Nie je to mimo nás – It Is Not Beyond Us, ktorá je mottom tohtoročného Svetového dňa boja proti rakovine (WCD), ktorý sa koná 4. februára. Je to aj deň tradičného štartu spoločného projektu Nadácie Výskum rakoviny a nášho ústavu - vedecké dielne v onkológii.

Počas štyroch týždňov budeme hovoriť študentom gymnázií na Slovensku, že sami môžu prispieť k riešeniu problému rakoviny zodpovedným rozhodovaním sa ohľadom vlastného zdravia, ale aj nasmerovaním svojho vysokoškolského štúdia na prírodovedné disciplíny alebo medicínu, aby mohli odštartovať vedeckú kariéru na našom ústave. Robíme to preto, lebo veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou boja proti rakovine a na jej výsledkoch je postavená liečba onkologického pacienta.

Ukončenie Vedeckých dielní Onkológia 2015 sa opäť tradične spája s aktivitami Dňa výskumu rakoviny. Pre tento rok sme zvolili formu konferencie 5. marca na Ústave experimentálnej onkológie SAV.

 

WCD 2015 Not Beyond Us

Svetový deň boja proti rakovine je jedinečnou príležitosťou na zvýšenie povedomia, že aktívnym prístupom v boji proti rakovine v celom kontinuu od prevencie, včasnej diagnostiky, cez liečbu a starostlivosť môže každý na úrovni jednotlivca, spoločnosti a vlády využiť a mobilizovať urýchlenie pozitívnych zmien. Spoločným postupom vpred máme potenciál ukázať, že môžeme riešiť problém rakoviny - nie je to mimo nás.

 

Valid HTML 4.01 Transitional