Úspechy a perspektívy

onkologického výskumu na Slovensku

pod záštitou Dušana Čaploviča

podpredsedu vlády pre vedomostnú politiku, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

 

prednášková sála Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava

 

Tlačová beseda ku Dňu výskumu rakoviny  - 4. marec 2009

PROGRAM konferencie - 6. marec 2009

fotogaléria

prednášatelia:

Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho Parlamentu
RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum rakoviny
RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústav experimentálnej onkológie SAV
Pracovníci ÚEO SAV: RNDr. Jozef Bizik, DrSc., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., Mgr. Peter Baráth, PhD., RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.
Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedecká pracovníčka Virologického ústav SAV, Molekulárno-medicínskeho centra SAV
Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prednosta Ústavu laboratórnych vyšetrovacích metód Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety
MUDr. Ľuboslav Sanislo, manažér pre výskum, Onkologický ústav sv. Alžbety
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prednosta Internej kliniky, Onkologický ústav sv. Alžbety
Doc. RNDr. Peter Račaj, PhD., Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
MUDr. Andrej Vranovský, Oddelenie klinickej hematológie Národného onkologického ústavu
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., riaditeľ Inštitútu bioštatistiky a analýz Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity Brno
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

Štokholmská deklarácia